Odstiranja: Čoro Škodlar (1902–1996) Narodna Galerija 04.04.-08.05.2024

Odstiranja: Čoro Škodlar (1902–1996)
Pričevanja iz zapora 1951–1955

Odstiranja Čoro Škodlar

»V vsakem ustvarjalcu sta dve naravi, tista, ki jo poznamo po njegovi zunanjosti, in druga, ki zaživi in dobi moč le pri samem aktu umetniškega ustvarjanja in je popolnoma različna od prve, vsekakor pa od nje neodvisna,« je napisal Čoro Škodlar (1902–1996). Po svoji naravi je bil uporniški in kljubovalen, kar ga je v času med obema svetovnima vojnama približalo komunističnemu gibanju, v partizanskem gibanju med drugo svetovno vojno pa je postal ključna osebnost slovenskega partizanskega filma. O njegovi reportaži o partizanskem IX. korpusu je Lado Ambrožič Novljan napisal: »V torbi vojnega reporterja se je tako znašel velikanski zaklad in svetovni javnosti obetal izjemen dokumentarec.« Ta zaklad je po vojni na žalost izginil v Sovjetski zvezi, ker ga je slovenski glavni štab izročil sovjetski misiji, da ga bi dala razviti v sovjetskih studiih, tam pa se je za njim izgubila vsaka sled. Toda kot svojo resnično poklicanost je Škodlar občutil slikarstvo.

Prav posebno mesto v njegovem opusu imajo njegove risbe iz povojnih zaporov, v katerih se je znašel, ko se je razšel z nekdanjimi tovariši. Kot take so pomemben in pretresljiv zgodovinski dokument o nekem zapletenem obdobju slovenske in jugoslovanske zgodovine, a še veliko več kot to. V teh risbah se je slikar popolnoma soočil sam s sabo in je v tem soočenju uzrl vse, kar je bilo okoli njega, v metafizični goloti. Vse na teh risbah je videno, kakor da je zunaj sveta, tudi del panorame, viden skozi zaporniško okno. Njegova zaporniška tihožitja pa v svoji samoti in tišini učinkujejo skoraj morandijevsko. V fizično utesnjenem prostoru se slikar s poglobljeno kontemplacijo dotika srhljivih daljav. Ta materializacija prisilne samote v prostoru, v katerem čas teče neskončno upočasnjeno, s subtilnimi risarskimi prijemi sámo materialnost na trenutke tako dematerializira, da predmeti, razpostavljeni po jetniški celici, v razpršeni svetlobi zalebdijo v tisti daljavi, ki je najbolj notranje jedro njih samih. V prostoru, ki je najbolj zaprt, v prostoru, ki je bil zavestno zgrajen kot prostor ujetosti, so stvari uzrte v svoji nedosegljivosti. Čista eksistencialna golota.

Avtor: Miklavž Komelj

4. april – 8. maj 2024
Narodna galerija
Prešernova 24
1000 Ljubljana

Coro Skodlar
Coro Skodlar

Revelations: Čoro Škodlar (1902–1996)
Testimonies from the Prison 1951–1955

Revelations: Čoro Škodlar (1902–1996)

“There are two spheres in every artist, the one we know from his exterior and the other, which comes to life and gains strength only through the act of artistic creation, and which is completely different from the first, and certainly independent of it,” wrote Čoro Škodlar (1902–1996), who, as a man and an artist, merged the two extremes in his relationship to the circumstances of his time. He was rebellious and defiant by nature, which in interwar years brought him close to the communist movement. In the partisan Resistance Movement, during World War II, he became a key figure in Slovenian partisan film. He directed a reportage on the Ninth Corps, which Lado Ambrožič Novljan described as: “In the bag of a war reporter thus found itself a great treasure and a documentary that promised to be of exceptional value to the world public.” After the war, this treasure disappeared inside the Soviet Union; the Slovenian General Staff handed it over to the Soviet mission to have it developed in their studios, where all traces of it were lost. But Škodlar felt painting was his true calling.

His drawings from the post-war prisons, where he found himself after he parted with his former comrades, have a special place in his oeuvre.
As such, they are a significant and shocking historical document of a complex period in Slovenian and Yugoslavian history, and more. Through these drawings, the painter directly confronted himself and in this juxtaposition, he saw everything around him in a metaphysical bareness. Everything in these jottings is seen as if removed from the world, even parts of the panorama one glimpses through the window of a prison cell. His prison still lifes, in their solitude and silence, are almost reminiscent of Giorgio Morandi. In a physically cramped space, the painter touches on eerie distances with profound contemplation. This vision of enforced solitude in a place where time passes infinitely slow, through Škodlar’s subtle draughtsmanship, at times deconstructs matter itself so that the objects scattered around the prison cell in diffused light hoover in the distance, which represents the innermost essence of these objects. In the space that is so enclosed, in the space that has been deliberately constructed as a space of confinement, things are finally seen as they are: unreachable. This is pure existentialist bareness.

Author: Miklavž Komelj

4 April – 8 May 2024
National Gallery of Slovenia
Prešernova 24
1000 Ljubljana